Cán bộ chủ chốt

 • Nguyễn Danh Minh
  CTHĐQT - Tổng Giám Đốc
  • Nguyễn Doãn Lợi
   Phó CT HĐQT
   • Nguyễn Tiến Dũng
    Phó Tổng Giám Đốc
  • Nguyễn Thị Thuận
   Phó CT HĐQT
   • Vũ Đức Pha
    Giám Đốc Kinh Doanh
  • Nguyễn Đức Duy
   Phó Tổng Giám Đốc
   • Nguyễn Danh Quyền
    Giám Đốc Nhà Máy
  • Vũ Viết Hinh
   TP. Kinh Doanh Dự Án
   • Đỗ Quang Hợp
    PP. Thiết Kế
    • Lưu Thị Thanh Hội
     PP. Mua Hàng
     Description
  • Phạm Thanh Sơn
   PP. Kinh Doanh
   • Đinh Chế Linh
    PP. KD Dự Án
  • Lê Văn Truyền
   PP. Kỹ Thuật
   • Trần Thị Dung
    PP. Kế Toán