Cán bộ chủ chốt

 • Nguyễn Danh Minh
  • Nguyễn Doãn Lợi
   • Nguyễn Tiến Dũng
  • Nguyễn Thị Thuận
   • Vũ Đức Pha
  • Nguyễn Đức Duy
   • Nguyễn Danh Quyền
  • Vũ Viết Hinh
   • Đỗ Quang Hợp
    • Lưu Thị Thanh Hội
     Description
  • Phạm Thanh Sơn
   • Đinh Chế Linh
  • Lê Văn Truyền
   • Trần Thị Dung